Formulare

Executarea silită poate începe numai la cererea creditorului, în limita mandatului acordat şi are loc în oricare dintre formele prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobânzilor, penalităţilor sau a altor sume acordate potrivit legii prin titlu, precum şi a cheltuielilor de executare.

Cererea de executare silită se va putea depune de către creditor, personal sau prin reprezentant legal ori convenţional, la executorul judecătoresc MIRELA DUMITRU ori se va transmite biroului prin: poştă, curier, telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii cererii de executare cu toate documentele justificative.

Cererea de executare silită va cuprinde, în afara menţiunilor prevăzute la art. 148 din CPC:
  A) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, denumirea şi sediul creditorului şi debitorului;
  B) bunul sau, după caz, felul prestaţiei datorate;
  C) modalităţile de executare solicitate de creditor.

Creditorul va ataşa la cererea de executare:
  i)   titlul executoriu în original sau în copie legalizată, după caz;
  ii)   orice alte înscrisuri prevăzute de lege

Onorariile sunt stabilite prin OMJ nr. 2550/C/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare
Executorulul Judecătoresc MIRELA DUMITRU poate transmite la cererea persoanelor fizice sau juridice interesate notificări, judiciare şi extrajudiciare.

Model Cerere de executare silită ⇦ click pentru a descărca fişierul în format .doc
Model Cerere notificare ⇦ click pentru a descărca fişierul în format .doc

Recuperarea creanţelor pe cale amiabilă
Executorul Judecătoresc MIRELA DUMITRU poate recupera, pe cale amiabilă creanţele deţinute de către creditori. Raporturile dintre executorul judecătoresc şi client sunt supuse regulilor mandatului [art. 7 lit. d) raportat la art. 59 din Legea nr. 188/2000 şi art. 2009 şi următoarele din Noul Cod civil. Remiterea de către creditor a titlului constituie mandat de încasare a acestuia.

Aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească
Executorul Judecătoresc MIRELA DUMITRU deţine experienţa, tehnica/logistica necesară realizării, la cerere, a măsurilor asigurătorii stabilite prin titlurile transmise de către creditori.

Întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor.

Constatarea unor stări de fapt
Executorul Judecătoresc MIRELA DUMITRU poate îndeplini cu celeritate acţiunile necesare constatării unei/unor stări de fapt.

Protestul de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor
Protestul se realizează în condiţiile legislaţiei incidente. [Legea nr. 58/1934; Legea nr. 59/201934].Hartă mărită


 
În sus