Despre Executor Judecătoresc MIRELA DUMITRU

Executorul Judecătoresc MIRELA DUMITRU îndeplineşte procedura de executare silită a oricărui titlu executoriu, cu excepţia celor care au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat, bugetului Uniunii Europene şi bugetului Comunităţii Europene a Energiei Atomice.

Titluri executorii:
i) Hotărârile executorii:
  1. Hotărârile date în apel, dacă prin lege nu se prevede altfel;
  2. Hotărârile date în primă instanţă, fără drept de apel, ori cele în legătură cu care părţile au convenit să exercite direct recursul, potrivit art. 459 alin. (2).
ii) Hotărârile cu executare provizorie;
iii) Hotărârile definitive:
  1. Hotărârile care nu sunt supuse apelului şi nici recursului;
  2. Hotărârile date în primă instanţă, fără drept de apel, neatacate cu recurs;
  3. Hotărârile date în primă instanţă, care nu au fost atacate cu apel;
  4. Hotărârile date în apel, fără drept de recurs, precum şi cele neatacate cu recurs;
  5. Hotărârile date în recurs, chiar dacă prin acestea s-a soluţionat fondul pricinii;
  6. Orice alte hotărâri care, potrivit legii, nu mai pot fi atacate cu recurs.
iv) Orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare;
v) Hotărârile arbitrale şi alte hotărâri ale organelor cu atribuţii jurisdicţionale.
vi) Titlurile executorii europene.
vii) Alte titluri executorii:
  1. Încheierile şi procesele-verbale întocmite de executorii judecătoreşti;
  2. Înscrisurile autentice notariale, în cazurile prevăzute de lege;
  3. Titlurile de credit:
         A) Cambia;
         B) Biletul la ordin;
         C) Cecul;
   4. Orice alte titluri de credit care constituie titluri executorii, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute în legea specială.

Obligaţiile susceptibile de executare silită
Pot fi executate silit obligaţiile al căror obiect constă în:
     ▪  Plata unei sume de bani;
     ▪  Predarea unui bun ori a folosinţei acestuia;
     ▪  Desfiinţarea unei construcţii, a unei plantaţii ori a altei lucrări;
     ▪  Încredinţarea minorului, stabilirea locuinţei şi vizitarea acestuia sau luarea unei alte măsuri stabilite prin titlul executoriu.
     ▪  Orice alte dispoziţii cu caracter civil prevăzute în titlul executoriu.

Participanţii la executarea silită sunt:
  1. Părţile;
  2. Terţii garanţi;
  3. Creditorii intervenienţi;
  4. Instanţa de executare;
  5. Executorul judecătoresc;
  6. Ministerul Public;
  7. Agenţii forţei publice;
  8. Martorii asistenţi, experţii, interpreţii şi alţi participanţi, în condiţiile anume prevăzute de lege.

Modalităţi de executare
Executarea silită se efectuează prin:
 1. Urmărirea bunurilor mobile şi imobile ale debitorului sau aparţinând terţilor ţinuţi să răspundă, în condiţiile legii, pentru obligaţiile debitorului, în scopul îndestulării creditorilor; [vezi aici]
  2. Predarea către creditor a bunurilor, prevăzute în titlul executoriu, ce sunt deținute fără drept de debitor (obligația de a face);
  3. Alte măsuri prevăzute de lege.

Formele de executare:
     ▪  Urmărire mobiliară;
     ▪  Urmărire prin poprire, procedură subsecventă urmăririi mobiliare;
     ▪  Urmărire imobiliară.

Urmărirea poate avea loc simultan sau succesiv până la recuperarea integrală a creanţei stabilită prin titlu.

Modalităţi de valorificare a bunurilor mobile/imobile aflate în patrimoniul debitorului sau terţilor ţinuţi să răspundă, în condiţiile legii, pentru obligaţiile debitorului:
     ▪  Vânzarea amiabilă;
     ▪  Vânzarea directă;
     ▪  Vânzarea silită.

Alte atribuţii ale executorului judecătoresc:
  1. Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare; 
 2. Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe, în limita mandatului acordat de către creditor; 
  3. Aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească; 
  4. Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă; 
  5. Întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă; 
  6. Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz; 
  7. Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa organelor de executare, cu titlu de exemplu: dispoziţiile prevăzute în titlurile executorii privind obligaţia de a face sau de a nu face, executarea hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori, evacuări, grăniţuire, etc.Hartă mărită


 
În sus